Všeobecné obchodní podmínky

 

Prodávající je provozovatel internetového obchodu CUBE podlahové topení - firma CUBE - podlahové topení s.r.o. se sídlem Vesecká 1028, 46312 Liberec - dále jen prodávající identifikační číslo: 06138977 DIČ: 06138977 je plátce DPH    

                                                     I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje akceptaci Obchodních podmínek pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti – CUBE - podlahové topení s.r.o. a kupujícího.     

                                                     II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, tzn. objednávce. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené u jednotlivých výrobku na www stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Fa CUBE - podlahové topení s.r.o. dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.  

                                                     III. Místo plnění

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.     

                                                    IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím a to většinou telefonicky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobné, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například emailem nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.                                                    

                                                      V. Cena a platba

Ceny uvedené na www stránkách prodávajícího jsou s DPH a platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující muže zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).   

Prodejce má právo vystavit elektronickou účtenku a zaslat ji zákazníkovi např. e-mailem.                                               

                                                       VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladu nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci ihned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnu od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případe si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíku a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balíku či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v balíku.                                                        

                                                        VII. Záruka

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisu po dobu 2 let. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí prodejce. V případe oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být  kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.                  

                                                        VIII. Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnu po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.    

                                                         IX. Zpracování osobních údajů a GDPR

Zákazník s vytvořením objednávky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro vyřízení objednávky a také souhlasí s poskytnutím stejných údajů pro účetní zpracování a zaslání dotazníku spokojenosti. Více viz text Ochrana osobních údajů.

                                                          X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladu a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 

V Liberci dne 20.4.2018 Radek Čuba, CUBE - podlahové topení s.r.o.


Tento web používá soubory cookies, které pomáhají webu fungovat. Odmítnutí nebo neudělení souhlasu může mít vliv na Vaše procházení našeho webu.

SOUHLASÍM
Odmítnout